Kasutustingimused

BoatyFloat paadirendi kasutustingimused alates 01.07.2021

1. Mõisted

1.1    BoatyFloat on osutatav paatide lühiajalise kasutamise teenus. 

2. BoatyFloat paadirendi teenuse kirjeldus

2.1.   BoatyFloat paadilaenutuses on 4 sõudepaati. Talvisel perioodil paate ei laenutata.

2.2.  BoatyFloat-is on 1 paadisild ning 4 lukku. Paadisildade asukohad on nähtavad veebilehelt BoatyFloat.com, ning infotulpadelt.

2.3.  BoatyFloat teeb kõik selleks, et osutada paadirendi teenust 270 päeval aastas, kuid ei garanteeri, et paadid on alati kättesaadavad, kuna ilmastikutingimused või muud asjaolud võivad takistada paadirendi teenuse osutamist. BoatyFloat võib paadirendi teenuse osutamise peatada eelkõige ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu kuni 4 kuuks aastas. BoatyFloat ei võta vastutust paadirendi teenuse lühiajalise katkestuse eest.

2.4. BoatyFloat võib luua ajutisi paadisildu või olemasolevate paadisildade asukohti muuta.

2.5. BoatyFloat võib vajadusel ühepoolselt käesolevaid tingimusi muuta. Muudatuste korral esitatakse vastav info veebilehel BoatyFloat.com. 

2.6.Jätkates BoatyFloat paadirendi kasutamist pärast tingimuste uuendamist, loetakse kasutaja uute tingimustega nõustunuks.

2.7. Kasutajatingimused on koostatud eesti keeles, vaidluste korral lähtutakse eestikeelsetest kasutajatingimustest.

3. Kasutajakonto 

 

3.1. Kasutajal on lubatud omada ühte paadirendi kontot.

3.1. Kasutajakonto loomisel tuleb esitada kasutaja kohta järgmised andmed:

3.1.1. ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. e-posti aadress;

3.1.3. telefoninumber;

3.1.4. krediitkaardi andmed;

3.2. Kasutaja peab kasutajakonto loomisel valima edasiseks kasutajakonto kasutamiseks parooli.

3.3. Kasutajakonto loomisel peab kasutaja nõustuma käesolevate BoatyFloatkasutustingimustega. Paadi kasutuslepingule kohaldatakse lisaks käesolevatele tingimustele võlaõigusseadust. Kasutaja kohustub järgima ka paadisillal asuval infotulbal olevaid reegleid ning veebilehel BoatyFloat.com antud näpunäiteid paadi kasutamiseks.

3.4.  Kasutaja kohustub esitama kasutajakonto loomisel enda kohta tõesed ja täielikud andmed ning hoidma oma kasutajakonto andmeid BoatyFloat paadirendi kasutamise ajal ajakohastena. Kasutajakonto loomisel tuleb esitada kehtiva krediitkaardi andmed ning kasutaja kinnitab krediitkaardi andmete esitamisega, et ta on õigustatud nimetatud krediitkaarti kasutama. Kasutajakonto loomisel peab krediitkaardil olema vähemalt 1 euro.

3.5. Kasutaja kohustub hoidma kasutajakontole sisenemiseks vajalikku parooli saladuses. 

3.6.  Kasutaja on kohustatud teavitama BoatyFloat meeskonda kasutajakonto kuritarvitamisest või parooli kolmandale isikule teatavaks saamisest.

3.7. Kasutajakonto andmeid kasutab BoatyFloat paadirendi kasutamise võimaldamiseks ja sellega seonduvate muude vajalike toimingute tegemiseks. Isikuandmete töötlemise kohta on üksikasjalikum teave esitatud andmekaitsetingimustes, mis on kättesaadavad veebilehel Boatyfloat.com

3.8. BoatyFloat’il on õigus peatada kasutaja kasutajakonto, kui

3.8.1. ilmneb, et kasutaja on esitanud enda kohta valesid või mittetäielikke andmeid või ei ole muutunud andmeid ajakohastanud või

3.8.2. kasutaja ei ole tagastanud paati või 

3.8.3. kasutajal on tekkinud võlgnevus BoatyFloat teenuse kasutamisel või BoatyFloat on kasutaja vastu esitatud leppetrahvi või kahjunõude, mis ei ole tasutud, või

3.8.4. kasutaja ei kasuta kasutajakontot eesmärgipäraselt (levitab selle kaudu sobimatut, halvustavat, keelatud vms sisu) või paneb toime muid tegusid, mis kahjustavad BoatyFloat paadirendi toimimist või

3.8.5. ilmnevad muud asjaolud, mis välistavad kasutaja poolt BoatyFloat teenuse kasutamise (nt kasutaja on korduvalt rikkunud kasutajatingimusi).

3.8. Kasutajakonto ja BoatyFloat teenuse kasutamine peatatakse kuni peatamise aluseks olevate asjaolude äralangemiseni või kuni kolmeks kuuks. Kasutajakonto taasavamiseks peab kasutaja esitama kirjaliku avalduse.

3.9. Kasutajal on õigus nõuda kasutajakonto sulgemist, kui kasutaja ei soovi enam BoatyFloatteenust kasutada.

4. BoatyFloat paadirendi kasutamise tasu

4.1. Paadi kasutustasu koosneb ühe sõidu eest makstavast kasutustasust (p 4.2.1).

4.2. BoatyFloat paadirendi hinnad on järgmised:

4.2.1. Sõidu alustustasu 2.50€ + 0.30 senti minut;

4.3. Kasutustasu võetakse kasutajakontoga seotud krediitkaardilt Paadi tagastamisel.

4.4.  Kui kasutustasu ei ole võimalik krediitkaardilt maha võtta, nõutakse  kasutustasu kasutajalt sisse muul viisil.

5. BoatyFloat kasutamine

5.2. Kasutusperioodi arvestatakse minuti täpsusega, arvesse läheb iga alustatud minut.

5.3. Kasutaja kohustub tagama, et tema kasutajakontoga seotud krediitkaardil on paadikasutamise ajale vastava tasu ulatuses raha.

5.4.  Paadi kasutusperiood algab hetkest, mil paat võetakse lukust lahti ning lõpeb hetkel, mil paat loetakse süsteemi poolt tagastatuks lukku. Paati saab lukust lahti lukustada veebirakenduse kaudu.

5.5.  Paadi tagastamiseks kohustub kasutaja lukustama selle vabalt valitud dokki ning veenduma, et paat lukustub dokis ja telefonile saabub kinnitav märge. 

5.6. Kasutaja ei tohi paati endale reserveerida ega teha muid tegevusi, mis on käsitletavad paadi endale või teisele isikule reserveerimisena (nt istuda paadis).

5.7. Kui paati ei ole tehnilistel või muudel põhjustel (nt kasutajal on tekkinud tervisekahjustus) võimalik tagastada paadisilla dokki, kohustub kasutaja BoatyFloat meeskonda informeerima paadi asukohast ning tõmbama paadi ohutult kaldale. Sõidu lõppemise ajaks loetakse informeerimise aeg. 

5.8.  Kasutaja võib pärast paadi tagastamist sama või uue paadi dokist lahti võtta, sel juhul algab uus kasutusperiood.

5.9. Kasutaja ei tohi anda paati ega kasutajakontot teise isiku kasutusse.

5.10.  Kasutaja kohustub täitma paadi kasutamisel ohutusnõudeid.

5.11.  Kasutaja kohustub paadi kasutamisel kandma päästevesti.

5.12.  Ühe paadiga tohib samaaegselt sõita kuni neli isikut, paadiga ei tohi transportida loomi jm.

5.13. Paati ei tohi lammutada ega selle küljest detaile ära võtta. 

5.14. Paati ei tohi kasutada ilmastikutingimustes, mis muudavad paadi käitamise ohtlikuks.

5.15. Paati ei tohi kasutada eesmärkidel, mis ei ole tavapäraseks sõitmise vajalik 

5.16. Kasutaja kohustub viivitamatult teavitama BoatyFloat meeskonda kõigist paatidelilmnenud probleemidest või vigadest.

5.17. Kasutaja kohustub BoatyFloat meeskonda viivitamata teatama paadi kadumisest, vandalismist või kasutamise ajal saadud vigastustest, sh õnnetusest. 

5.18. Kasutaja kohustub viivitamata teatama häirekeskusele paadiga juhtunud õnnetusest, milles on inimene saanud vigastada või ei ole saavutatud kokkulepet varalise kahju tekkimise vastutuse küsimuses.

5.19. Kasutaja kohustub BoatyFloat meeskonna nõudmisel paadi esimesel võimalusel tagastama.

5.20. Paadi dokist lahti võtmisega kinnitab kasutaja, et ta

5.20.1. on käesolevatest kasutajatingimustest aru saanud ja kohustub neid täitma;

5.20.2. on füüsiliselt võimeline paadiga ohutult sõitma;

5.20.3. oskab paati juhtida ja on kursis paadi toimimisega;

5.20.4. on teadlik, et paadiga õnnetusse sattumisel võib kaasneda vigastusi;

5.20.5. võtab paadi kasutamise eest täieliku vastutuse ja riskid juhtuda võivate õnnetuste ja vigastuste eest;

5.21. Kasutaja vastutab paadi tähtaegse ja vigastuseta ning samas koosseisus tagastamise eest ning kohustub hüvitama tema süül BoatyFloat’ile paadi kasutamisel või kasutajatingimuste rikkumisel tekkinud kahju.

6. BoatyFloat paadirendi kasutamisega seotud leppetrahvid

6.1. Käesolevate kasutajatingimuste rikkumisel rakendatakse leppetrahvi 300 eurot iga rikkumise eest järgmistelt:

6.1.1. kasutaja kasutajakonto andmed on valed, mittetäielikud või aegunud;

6.1.2. kasutaja on loonud rohkem kui ühe paadirendi konto;

6.1.3. kasutaja ei ole lukustanud paati nõuetekohaselt;

6.1.4. kasutaja on jätnud paadi kohta, kus see ei ole lubatud;

6.1.5. kasutaja on lukustanud paadi oma lukuga või reserveerinud selle teistele kättesaamatult endale või teisele isikule;

6.1.7. kasutaja on andnud paadi või kasutajakonto teise isiku kasutada;

6.1.8. kasutaja on transportinud paadiga looma.

6.1.9. kasutaja on pannud paati lubamatuid esemeid;

6.1.10. kasutaja on paadiga sõitnud lubamatul viisil või kasutanud paati ettevõtluseks.

6.2. Leppetrahvi määramisel võetakse leppetrahv kasutaja kasutajakontoga seotud krediitkaardilt.

6.3. Kui leppetrahvi ei ole võimalik krediitkaardilt maha võtta, nõutakse leppetrahv kasutajalt sisse muul viisil.

7. BoatyFloat paadirendi kasutamisel tekitatud kahju sissenõudmine

7.1. Kasutaja kohustub hüvitama BoatyFloat’ile paadi hävimise, kaotsimineku, paadi kasutamise ajal või kasutajatingimuste muu rikkumise tõttu tekitatud kahju. Kahju suurus määratakse BoatyFloat’i kehtestatud hinnakirja alusel. Hinnakiri on leitav veebilehelt Boatyfloat.com.

7.2. Lisaks paadi tekkinud kahjule kohustub kasutaja hüvitama BoatyFloat’ile saamata jäänud tulu ning muu tekkinud kahju (paadi otsimise ja transportimise kulu, kahjunõude menetlemise kulu jms). Kahju suurus määratakse BoatyFloat kehtestatud hinnakirja alusel. Hinnakiri on leitav veebilehelt Boatyfloat.com.

7.3. Kasutaja kohustub hüvitama BoatyFloat’ile kasutajakonto lubamatust kasutamisest tekitatud kahju, kahju suurus määratakse reaalselt tekitatud kahju alusel.

7.4. Kui paat ei ole tagastatud 24 tunni möödumisel kasutusperioodi algusest, loetakse paatkadunuks. Paadi tagastamisel või leidmisel hinnatakse sellele tekkinud kahjusid ning kasutaja peab hüvitama tekkinud kahjud vastavalt punktidele 7.1. ja 7.2. 

7.5. Kahjunõudena määratud summa võetakse kasutaja kasutajakontoga seotud krediitkaardilt.

7.6. Kui kahjunõudena määratud summat ei ole võimalik krediitkaardilt maha võtta, esitatakse kasutajale kahjunõue muul viisil.

8. Vaidluste lahendamine

8.1. BoatyFloat paadirendi teenuse kasutamisega seotud ettepanekud ja muud pöördumised tuleb esitada e-posti aadressil info@boatyfloat.com

8.2. BoatyFloat paadirendi teenuse kasutamisega seotud vaided lisatasu, leppetrahvi ja kahjunõude kohta tuleb esitada e-posti aadressil info@boatyfloat.com.

8.3. BoatyFloat paadirendi teenuse kasutamisega seotud lisatasu, leppetrahvi või kahjunõude vaidlustamiseks on aega 30 päeva vastava teate saamisest. Teade tasu, leppetrahvi või kahjunõude määramise kohta saadetakse kasutaja kasutajakonto juures olevale e-posti aadressile.

8.4. Vaidlustus peab sisaldama kasutaja selget nõuet ja argumente ning tõendeid oma nõude põhistamiseks.

8.5. Vaidlustuse vaatab läbi BoatyFloati moodustatud vaidlustuste läbivaatamise komisjon, komisjoni otsus saadetakse kasutaja kasutajakonto juures olevale e-posti aadressile.

8.6. Sama vaidlustust mitmel korral läbi ei vaadata.